Čo je zážitkový teambuilding?

Takmer 80% nášho každodenného života strávime komunikáciou. Hovoríme, gestikulujeme, hovorí za nás naša mimika, posielame e-maily, telefonujeme. Teambuildingové hry napomáhajú ich účastníkom, aby sa sústredili na svoju komunikáciu a uvedomovali si, ako pôsobia na iných. Podporujú tímový rozvoj, ktorý vedie k zdravým medziľudským vzťahom na pracovisku a k zvýšeniu výkonnosti celého tímu.


Zamestnávatelia si čoraz častejšie uvedomujú, že zamestnanci sú kľúčovým faktorom pre posun vpred – ich potenciál, schopnosti a možnosti podať uspokojivý výkon. Preto narastá záujem o zabezpečenie potrieb pracovníkov, ktoré nie sú bezprostredne spojené s výkonom práce, ale majú význam pre utváranie pocitu spokojnosti a pre ich stabilitu v organizácii.

Kto by to nepoznal? Míting, ktorý má priniesť nové nápady pre vývoj – ale jeho priebeh sa vlečie, všetci zúčastnení pôsobia unavene a kreativita nikde. Hľadáte pre svoju firmu príležitosti na získavanie spoločných zážitkov, budovanie dôvery a motiváciu pre svojich zamestnancov? Pociťujete nedostatočný príliv novej energie, ktorú by ste vedeli pri ďalšej práci kreatívne využiť?

Máme pre vás riešenie, ako stmeliť tím, precvičiť koncentráciu, dosiahnuť pocit spolupatričnosti a zlepšiť tak každodennú spoluprácu. Pripravíme pre vás zážitkový program naplnený zábavou, uvoľnenou atmosférou a pohodou – zážitkový teambuilding šitý na mieru.


Teambuilding pomocou cielených činností pomáha posilňovať tímový výkon v mnohých pracovných oblastiach:

fv-9

 • zlepšenie spolupráce vo firme – utuženie kolektívu,
 • zlepšenie komunikácie v rámci firmy,
 • odbúravanie bariér,
 • prehĺbenie súdržnosti a zlepšenie neformálnych vzťahov,
 • posilnenie pozitívnych väzieb v tíme,
 • zvýšenie lojality zamestnancov k firme,
 • zážitkové spomienky a kreatívne nápady.

Čo je základom zážitkového teambuildingu?

Využívať hry na teambuildingu znamená učiť sa všetkými zmyslami. Hry sú vždy starostlivo vybrané a odskúšané. Vždy zodpovedajú cieľovej skupine. Závisí to od mnohých faktorov:

 • koľko účastníkov sa zúčastní hier,
 • ako dlho sa pozná kolektív,
 • či sú vo firme nováčikovia a ako sa do kolektívu vedia začleniť,
 • či sú v kolektíve komunikačné problémy,
 • či je cieľom iba celkové utuženie kolektívu,
 • či…..

Teambuildingové hry sa dajú nazvať aj experimentom, výzvou alebo úlohou pre daný kolektív. Produktívne sa premiešajú najrôznejšie charaktery a nápady. Každá hra má motiváciu, jasné pravidlá, daný časový limit, spätnú väzbu a dôkladné transparentné vyhodnotenie. Po ukončení hry je umožnený účastníkom spontánny komentár alebo diskusia, v ktorých sa môžu rozobrať konkrétne situácie:

 • ako sa nám viedlo ako tímu,
 • čo bolo dobré,
 • čo by sme v nejakej konkrétnej situácii urobili lepšie alebo inak,
 • čo sme mohli urobiť, aby sme proces urýchlili,
 • ako sme medzi sebou komunikovali a pod.

Mnohí účastníci pri týchto hrách prejavia netušenú ctižiadostivosť,  vzájomne si predávajú spätnú väzbu, osobnú skúsenosť a vyhodnotí sa skupina ako celok.


Môže pomôcť zážitkový teambuilding vašej organizácii?

V pracovnom kolektíve je dôležité, aby sa jednotlivci vzájomne zladili a fungovala spolupráca. Dosiahnuť tento želaný stav nie je ľahké. Rozdielne charaktery, predpoklady, priania a ciele môžu byť pre manažéra firmy tvrdým orieškom.

Aktivity v rámci teambuildingu dokážu osloviť najrôznejšie skupiny účastníkov a po obsahovej a časovej stránke sú veľmi rozmanité. Počas hier sa medzi účastníkmi vytvorí uvoľnená a dôverná atmosféra, ktorá prináša nové nápady, už na začiatku hier sa lámu ľady, postupne sa stmeľuje kolektív, precvičuje sa koncentrácia, vynaliezavosť a zdravé súťaženie.


Akú sú výhody zážitkového teambuildingu?

fv-20Teambuilding je zážitkové vzdelávanie. Človek si najviac zapamätá z toho, čo zažije. Vôbec nezáleží na tom, či  staviame komín z kociek alebo hľadáme únik z labyrintu. Teambuilding je škola hrou, je to zábava a poučenie zároveň. A všetko, čo nás baví, si rýchlo osvojíme na dlhšiu dobu.

Okrem toho hry spájajú. Keď niečo spoločne zažijeme, spoločne sa smejeme, spoločne dosiahneme vytýčený cieľ, napĺňajú sa tak tie najlepšie predpoklady pre dobrú spoluprácu. Hry umožnia nadviazať kontakt predovšetkým tým účastníkom, ktorí sa do tej doby nepoznali, napr. implementácia novoprijatých zamestnancov do pracovného kolektívu. Dodávajú novú energiu a podporujú kreativitu, ktorá následne rozprúdi lenivý brainstorming. Kreatívne hry účastníkov povzbudzujú a sprostredkovávajú im podnety, ktoré im umožnia vybočiť z bežných myšlienkových schém. Motivujú myseľ k väčšej flexibilite a cielene tak môžu podporiť riešenie aktuálnych problémov a úloh vo firme.


Môže nastať u niektorých účastníkov prípadný nezáujem?

Úvod teambuildingu tvoria nezvyčajné situácie, nové prostredie, náhoda pri formovaní skupín a niekedy aj noví kolegovia. Toto všetko sú prekážky, ktoré vytvárajú na začiatok tzv. nekomfortné prostredie. V takto sformovanej skupine sa môžu ocitnúť účastníci, ktorí sa z princípu neradi hrajú. Bude im to na začiatku pripadať príliš detské. Nenútime ich, aby sa na hrách podieľali, pokiaľ sami nebudú chcieť. Ale aj jedna hra môže spôsobiť obrat. Zábava a kolegialita zafungujú a vo väčšine prípadov sa pridajú k tímu. Nadšenie je nákazlivé.


Teambuildingové hry ako relax

V súčasnosti sú na ľudí kladené vysoké nároky na ich výkonnosť, často pracujú pod tlakom a v časovej tiesni. Pri hrách sa zrelaxuje telo aj myseľ. Pokiaľ budú  v rovnováhe, tak učenie sa stane efektívnym a práca bude odvedená kvalitne.


Vypracovanie ponuky

Je veľa možností, ako začleniť zážitkový teambuilding do programu starostlivosti o zamestnancov. Môže byť organizovaný samostatne alebo v kombinácii s ďalšou formou vzdelávania. Môže byť spestrením neformálneho stretnutia zamestnancov a pod.

Potrebujete poradiť ? Radi vám vypracujeme návrh teambuildingu na základe vašich aktuálnych potrieb a požiadaviek  – vo  formulári „Vypracovanie ponuky“ je dôležité uviesť, v čom by sa vaši ľudia potrebovali zlepšiť a aký časový priestor máte k dispozícii. Spracovanie ponuky je nezáväzné a zdarma.