Firemné vzdelávanie pre váš úspech

fv-11Naším poslaním je vzdelávanie v oblastiach komunikácie a presvedčivej prezentácie. Súčasťou nami poskytovaného vzdelávania  je aj možnosť nakombinovať ho s organizáciou teambuildingových  aktivít  pre významnejšie ukotvenie nadobudnutých zručností.  Na začiatku sa snažíme v spolupráci s klientom o vymedzenie tých konkrétnych oblastí, ktoré budú znamenať viac znalostí, väčší prínos pre firmu a viac spokojnosti s osobným rozvojom zo strany zamestnancov. Naše kurzy a semináre sú určené najmä pre tých, ktorí zásadne ovplyvňujú výkonnosť a príjmy organizácie. Odporúčame ich všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s klientmi alebo dodávateľmi a zásadne sa podieľajú na tvorbe hodnoty spoločnosti.


Firemná komunikácia

fv-14Poznanie a zvládanie pravidiel komunikácie posilňuje a znásobuje všetko ostatné, čo viete – vašu odbornú kvalifikáciu, vzdelanie, ľudské kvality. Podcenenie komunikácie to všetko znehodnocuje, degraduje výsledok vášho niekoľkoročného úsilia na školách všetkých stupňov a následných odborných školeniach. Cieľom kurzu Firemná komunikácia je pochopiť základné predpoklady úspešnej komunikácie pre dosiahnutie želaného výsledku a naučiť sa efektívne, zrozumiteľne a otvorene hovoriť, argumentovať a zvládať komunikačné riziká. Súčasnosť si žiada osobnosti, ktoré zvládajú pružne reagovať na zmeny, vedia sa samostatne rozhodovať, dokážu improvizovať a hľadať kreatívne riešenia. Ideál pracovníka sa posúva od systematického ku kreatívnemu.


Presvedčivá prezentácia

Zvládnuť pripraviť a uskutočniť presvedčivú prezentáciu patrí medzi základné pracovné a osobné zručnosti, ktorými by mali disponovať všetci pracovníci, ktorí chcú odovzdať kolegom jasné informácie alebo inovatívne návrhy. Prezentačné zručnosti sú nevyhnutné pri kontakte so zákazníkom, ktorého má zaujať a presvedčiť konkrétny výrobok alebo služba.


Zážitkový teambuilding

fv-10V pracovnom kolektíve je dôležité, aby sa jednotlivci vzájomne zladili a fungovala spolupráca. Dosiahnuť tento želaný stav nie je ľahké. Rozdielne charaktery, predpoklady, priania a ciele môžu byť pre manažéra firmy tvrdým orieškom. Zamestnávatelia si čoraz častejšie uvedomujú, že zamestnanci sú kľúčovým faktorom pre posun vpred – ich potenciál, schopnosti a možnosti podať uspokojivý výkon. Preto narastá záujem o zabezpečenie potrieb pracovníkov, ktoré nie sú bezprostredne spojené s výkonom práce, ale majú význam pre utváranie pocitu spokojnosti a pre ich stabilitu v organizácii.

Aktivity v rámci zážitkového teambuildingu dokážu osloviť najrôznejšie skupiny účastníkov a po obsahovej a časovej stránke sú veľmi rozmanité. Počas hier sa medzi účastníkmi vytvorí uvoľnená a dôverná atmosféra, ktorá prináša nové nápady, už na začiatku hier sa lámu ľady, postupne sa stmeľuje kolektív, precvičuje sa koncentrácia, vynaliezavosť a zdravé súťaženie.

Kreatívne hry účastníkov povzbudzujú a sprostredkovávajú im podnety, ktoré im umožnia vybočiť z bežných myšlienkových schém. Motivujú myseľ k väčšej flexibilite a cielene tak môžu podporiť riešenie aktuálnych problémov a úloh vo firme.


Ako pracujeme

Využiteľnosť služby

Cieľom každého kroku, ktorý spoločne so zákazníkom realizujeme, je účelne priniesť hodnotu, rozvoj alebo vzdelanie. Naše zameranie je preto vždy vyšpecifikované z hľadiska potrieb a využiteľnosti služby, ktorú máme poskytnúť.

Individuálny prístup

Každému klientovi ponúkame individuálne spracované programy, ktoré sú pre organizáciu vhodné. Vypracované ponuky sú základným východiskom a následne sa môžu prispôsobiť  aktuálnym potrebám zákazníka a firemným očakávaniam. To je cesta k dosiahnutiu očakávaného prínosu vzdelávania. Priebeh kurzu sa dá priebežne  prispôsobovať úrovni aktuálnych vedomostí účastníkov.  Aktuálne pridávame praktické cvičenia, ktoré reprezentujú  situačný tréning v potrebných oblastiach tak, aby bol cieľ vzdelávania naplnený.

Ochrana informácií

Identita našich zákazníkov je nedotknuteľná. Nehovoríme o tom, aký druh  vzdelávania sme klientovi poskytli, aby sme tak  verejne nepoukázali na prípadné  personálne slabé stránky. Vzdelávanie môže byť pripravené aj tak, aby ho zamestnanci chápali ako súčasť interného vzdelávacieho programu. Súčasťou všetkých zmlúv je prísne utajovanie informácií, ochrana zamestnancov a „know-how“ zákazníka. Zákazník získava osvedčenie o poskytnutom vzdelávaní.


Vypracovanie ponuky

Potrebujete poradiť ? Radi vám vypracujeme  obsahový a časový návrh kurzu na základe vašich aktuálnych potrieb a požiadaviek  – vo  formulári „Vypracovanie ponuky“ je dôležité uviesť, v čom by sa vaši ľudia potrebovali zlepšiť a aký časový priestor máte k dispozícii. Spracovanie ponuky je nezáväzné a zdarma.